Wskaźnik CCI, czyli Commodity Channel Index został stworzony przez Donalda Lamberta i po raz pierwszy opisany w 1980 roku. Początkowo był używany jedynie do analizy rynków towarowych, jednak później zaczęto go używać do analizy innych rynków. Wskaźnik CCI mierzy pozycję ceny w stosunku do jej średniej z wybranego okresu czasu.

Wskaźnik CCI – wzór

Wzór wskaźnika CCI przedstawia się następująco:

gdzie:

 cena typowa – średnia arytmetyczna kursu zamknięcia, minimalnego i maksymalnego
 n-dniowa prosta średnia krocząca cen typowych
 n-dniowe odchylenie bezwzględne cen typowych

Rysunek 1. Oscylator CCI na przykładzie notowań spółki BRE Bank – interwał dzienny

Wskaźnik CCI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik CCI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Interpretacja wskaźnika CCI

Interpretacja wskaźnika CCI polega na potraktowaniu go jako znacznika niedowartościowania lub przewartościowania cen. Jeżeli wartość CCI znajduje się powyżej 100, można spodziewać się korekty spadkowej. Wartość poniżej -100 ostrzega, że ceny są skrajnie niskie i należy liczyć się z korektą wzrostową.

Wskaźnik CCI – wykorzystanie

Na rysunku 2 zostały przedstawione sygnały kupna i sprzedaży wygenerowane przez Commodity Channel Index dla spółki CEDC. Sygnały kupna (linie zielone) pojawiały się, jeśli CCI przecinał od dołu poziom -100. Sygnały sprzedaży (linie czerwone) były generowane przy przecięciu przez oscylator od góry poziomu +100. Jak widać taka metoda nie jest w 100% skuteczna, dlatego przy jej stosowaniu należałoby używać filtrów w postaci innych narzędzi analizy technicznej.

Rysunek 2. Sygnały generowane przez oscylator CCI na podstawie poziomów wykupienia i wyprzedania rynku na przykładzie notowań spółki CEDC – interwał dzienny

Innym sposobem wykorzystania oscylatora CCI do analizy instrumentów finansowych to poszukiwanie dywergencji między jego wskazaniami a kursem danego instrumentu finansowego. Na rysunku 3 na czerwono została zaznaczona dywergencja bessy, na zielono dywergencja hossy. Dywergencja bessy pojawiła się, gdy kurs osiągnął nowe maksimum, podczas gdy wskazania CCI znalazły się poniżej jego ostatniego szczytu. Z dywergencją hossy mieliśmy do czynienia, gdy kurs pogłębił poprzedni dołek, natomiast spadki oscylatora CCI zatrzymały się na wyższym poziomie niż poprzednio.

Rysunek 3. Dywergencje bessy i hossy na oscylatorze CCI na przykładzie spółki CD Red

Wskaźnik CCI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik CCI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!