Wskaźnik ATR ( Average True Range) to wskaźnik mierzący średnią zmienność kursu w ujęciu bezwzględnym w badanym okresie czasu. Należy do grupy wskaźników bezwzględnych, które autorem jest J. Wilder.

Wskaźnik ATR – wzór

Sposób kalkulowania został zaprezentowany poniżej:

przy czym:

gdzie:

H– kurs maksymalny w i-tym okresie

Li – kurs minimalny w i-tym okresie

Pi-1 – kurs zamknięcia w okresie i-1

Z podanych wzorów wynika, że wskaźnik ATR to średnia arytmetyczna składników TR z określonej liczby dni (najczęściej 14). Poszczególne TRi to zakres zmian z poszczególnych dni, przy czym jest to za każdym razem wartość maksymalna z podanych wyżej różnic.

Wskaźnik ATR zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik ATR i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Wykorzystanie wskaźnika ATR

Wskaźnik ATR może być używany do przewidywania lokalnych ekstremów kursu. Jeśli wartość wskaźnika osiąga lokalne maksimum i zaczyna spadać,  oznacza to, że zmienność kursu w ujęciu bezwzględnym była wysoka. Jest to przesłanką do co najmniej chwilowej przerwy w ruchu kursu. Zostało to zaprezentowane na rysunku 1 gdzie widać kurs spółki Apator. Jak widać, lokalne maksima na ATR potwierdzają ekstrema kursu.

Rysunek 1. Wskaźnik ATR na wykresie spółki Apator – interwał tygodniowy

Kolejnym sposobem zastosowania ATR jest potwierdzanie formacji bocznych, gdy odczyty wskaźnika są niskie. Zostało to zaprezentowane na rysunku 2 gdzie widzimy wykres LPP. Jak widzimy, przebywanie kursu w formacji horyzontalnej pozwoliło wyznaczyć poziomy wskaźnika ATR (niebieskie prostokąty), których przebicie potwierdziło wybicie z trendu bocznego.

Rysunek 2. Average True Range na wykresie LPP – interwał dzienny

Ostatnim przedstawionym tu zastosowaniem wskaźnika ATR jest korzystanie z jego własności jako wskaźnika określającego zakres zmian. Znając dotychczasową zmienność, jesteśmy bowiem w stanie prognozować zakres przyszłych ruchów cenowych, co jest pomocne w zarządzaniu naszym kapitałem. Jeśli po zajęciu pozycji, ruch kursu w przeciwną stronę jest większy od średniego zakresu zmian, to albo korekta w trendzie, na którym staramy się zarobić, jeszcze się nie zakończyła albo też w spółce zaszły fundamentalne zmiany, których inwestor nie jest świadomy, a które wpłynęły na odwrócenie trendu na spadkowy.

Wskaźnik ATR zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik ATR i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!