PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka Geotrans SA (w dalszej części Spółka, GTS) zajmuje się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów poprocesowych, przede wszystkim ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania oraz kompostu nienormowanego.

Spółka generuje swoje przychody obsługując miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, spółki z sektora energetycznego oraz podmioty z branży gospodarki odpadami. Spółka dodatkowo zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych oraz gminnych zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. GTS prowadzi swoją działalność wyłącznie na terenie Polski. Spółka obsługuje ponad 150 podmiotów na terenie całego kraju.

GTS osiąga swoje przychody na bazie przetargów publicznych (90% przychodów, źródło), które precyzują ilość i częstotliwość odbieranych odpadów. Późniejsza realizacja kontraktów oparta jest na konsumpcji posiadanego przez Spółkę portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów. Zgodnie z polskim prawem każdy rodzaj odpadów posiada swoją kategorię i unikalny kod. Wartością Spółki jest portfolio decyzji administracyjnych w zakresie zbierania odpadów (131 kodów) oraz transportu odpadów (261 kodów), a także areał posiadanych składowisk odpadów (źródło).

Charakterystyka sektora ochrony środowiska, w którym porusza się Spółka (obsługa w większości podmiotów samorządowych) sprawia, że większość przetargów odbywa się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawowym kryterium wyboru oferty w polskim systemie prawnym jest proponowana cena, co prowadzi do obniżania oferowanych cen i osiągania minimalnej rentowności wygrywanych kontraktów.

Raporty okresowe Spółki prezentują wyłącznie podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych, głównie w formie tabelarycznej. GTS nie przedstawia w raportach szczegółowej struktury przychodów, co utrudnia ocenę prowadzonej działalności i kierunku rozwoju. Spółka regularnie informuje o podpisaniu istotnych umów na zagospodarowanie odpadów. Strona internetowa jest bardzo prosta i dostarcza tylko ogólnych informacji na temat Spółki (źródło).

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Na podstawie raportów bieżących publikowanych przez spółkę Geotrans SA została przeprowadzona analiza umów o istotnej wartości, podpisanych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 listopada 2022 roku. Łącznie przeanalizowano 42 kontrakty, których sumaryczna wartość wyniosła 60,7 mln zł. Jest to obraz umów o największej wartości. Spółka realizuje również mniejsze kontrakty, o których nie komunikuje w raportach bieżących.

Rysunek 1. Szacowana struktura przychodów spółki Geotrans SA w oparciu o publikowane informacje o umowach o istotnej wartości. Opracowanie własne na podstawie raportów bieżących spółki Geotrans SA w okresie od 1 stycznia 2019 do 15 listopada 2022 roku.

Największe przychody dla Spółki generuje usługa zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych, realizowana w oparciu o umowy z podmiotami reprezentującymi branżę wodociągowo-kanalizacyjną (77,3% szacowanych przychodów, 29 z 42 analizowanych kontraktów). Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania odpowiada za 11,0% przychodów (9 kontraktów), a odbiór, transport oraz gospodarka kompostem nienormowanym stanowi 10,9% przychodów (3 kontrakty).

Jak na razie w 2022 roku Spółka podpisała 4 umowy o istotnej wartości, których łączna wartość wynosi 7,8 mln zł (stan na 15.11.2022). Podpisane kontrakty dotyczą zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych (3 kontrakty) i ubocznych produktów spalania (1 kontrakt). W analogicznym okresie roku poprzedniego zostało podpisanych 9 umów o istotnej wartości na zagospodarowanie odpadów o łącznej wartości 15,3 mln zł. Należy jednak pamiętać, że rok 2022 jeszcze się nie skończył. Łączna wartość umów podpisanych w 2021 roku wyniosła 16,2 mln zł, co oznaczało spadek o 34,5% w porównaniu do rekordowego 2020 roku (wartość podpisanych kontraktów 24,8 mln zł).

Spółka najczęściej realizuje kontrakty roczne (35,7% kontraktów). Umowy, których czas obowiązywania jest krótszy niż 12 miesięcy stanowią 30,9% realizowanych kontraktów. Udział kontraktów podpisywanych na okres dłuższy niż rok również wynosi 30,9%. Każdy kontrakt zabezpiecza przyszłość Spółki. Kontrakty długoterminowe stanowią zabezpieczenie działalności operacyjnej w szerokim horyzoncie czasowym. Przewaga kontraktów długoterminowych pozwala na dokładniejszą prognozę przyszłych wyników, a także na skuteczniejsze planowanie inwestycji i strategii rozwoju. Zarząd w strategii na lata 2021 – 2026 wskazuje na problem stabilności wyników ze względu na kontraktowy charakter działalności. Kontrakty krótkoterminowe wymuszają na Spółce ciągłą koncentrację na walce o nowe umowy. Zaletą kontraktów krótkoterminowych jest możliwość szybszej reakcji na aktualną sytuację makro i mikroekonomiczną. Obecnie udział kontraktów krótko-, średnio- i długoterminowych jest zdywersyfikowany.

Niezależnie od czasu obowiązywania umowy, rozliczenia następują w oparciu o faktury miesięczne za usługi wykonane w danym okresie. Wszystkie przeanalizowane kontrakty zawierają informację na temat szacowanej maksymalnej kwoty realizacji usług, których rzeczywisty wymiar może ulec zmniejszeniu w zależności od stopnia realizacji.

Interesuje Cię dalsza historia?

Najnowsze informacje o obecnym stanie i perspektywach Geotransu poznasz z naszego rozszerzonego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie inne obszary rozwija swoją grupę i jakie są potencjalne zagrożenia? Czy od ostatniego komentarza zaszły większe zmiany?