WSTĘP

Grupa Kapitałowa Columbus Energy SA (CLC, Grupa) w ostatnich dniach wzbudza wśród inwestorów szczególnie silne, choć niekoniecznie pozytywne emocje. Sentyment widoczny na wykresie akcji wyraźnie rozbiega się z optymizmem Zarządu, którego pierwsze słowa w liście do akcjonariuszy brzmią: „W pierwszym kwartale 2022 r. Columbus zamontował 40 000 kWp fotowoltaiki. Praktycznie tyle samo, co Tesla w USA w tym czasie.” (Raport okresowy za 1. kwartał 2022 roku). Niestety o różnicy poziomów obu spółek może świadczyć fakt, że 28 czerwca 2022 roku Grupa została zakwalifikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do segmentu NewConnect Alert, co w praktyce oznacza, że od dnia 1 lipca 2022 roku kurs CLC ustalany jest tylko dwa razy dziennie o godzinie 11:00 i 15:00 (źródło).

Przeniesienie do segmentu NC Alert jest konsekwencją otrzymania przez Grupę 2 upomnień od zarządu GPW w sprawie nieprzestrzegania Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Pierwsze upomnienie otrzymane 25 marca 2022 roku wynikało z braku publikacji raportów okresowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 4. kwartał 2021 roku w terminie 80 dni od zakończenia 2021 roku (źródło). Drugie upomnienie z dnia 20 czerwca 2022 roku dotyczyło niedochowania terminu publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021 (źródło). Jedno upomnienie może zostać potraktowane jako błąd w sztuce, natomiast dwukrotne niedotrzymanie terminów w tak krótkim czasie może świadczyć o pewnym braku profesjonalizmu, szczególnie jeżeli Zarząd porównuje Grupę do giganta jakim jest Tesla.

Co do zasady ustalanie ceny wymiany papierów wartościowych raz lub dwa razy dziennie o ustalonej godzinie (fixing) zarezerwowane jest dla papierów wartościowych o niskiej kapitalizacji rynkowej lub niskiej płynności. Warto zaznaczyć, że CLC z rynkową wyceną 375,5 mln PLN jest 4. największą spółką notowaną w indeksie NewConnect pod względem kapitalizacji (12.07.2022, źródło), a średni dzienny obrót z 50 ostatnich sesji wynosi 1,3 mln PLN (12.07.2022). Przeniesienie do systemu notowań jednolitych (podwójny fixing) może obniżyć atrakcyjność inwestycji w akcje Grupy. GPW przeprowadza kwalifikację spółek do określonych segmentów na 2 dni sesyjne przed zakończeniem kwartału. Kolejna kwalifikacja odbędzie się 28 września 2022 roku.

Niska kapitalizacja Grupy wynikająca ze znacznego spadku wartości akcji w ostatnich dwóch latach oraz ryzyko obniżenia płynność na walorach w związku ze zmianą systemu notowań stanowią czynniki, które doprowadziły do zawieszenia negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego grupy inwestycyjnej ze Stanów Zjednoczonych (źródło), a także do podjęcia decyzji o ubieganie się przez CLC o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu akcji na głównym parkiecie GPW bez przeprowadzenia publicznej oferty akcji (źródło). Proponowana wysokość zaangażowania inwestycyjnego ze strony potencjalnego inwestora z USA przy cenie 23 zł za akcję wynosiła 200 mln zł (Raport okresowy za 1. kwartał 2022 roku).

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Grupa Kapitałowa Columbus Energy SA reprezentuje sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) specjalizując się w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, firm i innych instytucji, a także budową farm słonecznych. Portfolio usług i produktów skoncentrowane wokół tradycyjnych technologii fotowoltaicznych (PV) zostało wzbogacone o pompy ciepła, magazyny energii i ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie, zagrożeniach, ale i szansach Columbusa poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse wreszcie na odbicie? Co stanowi główne problemy? Jakie są perspektywy zmian?