O spółce

Herkules w ramach prowadzonej działalności operacyjnej specjalizuje się w usługach sprzętowych, zarówno wynajmu żurawi różnego typu, jak i usługach transportu ponadgabarytowego. Ponadto spółka świadczy usługi ogólnobudowlano-montażowe, w tym budowy obiektów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowych oraz jest producentem prefabrykatów strunobetonowych. Oferta Grupy Kapitałowej Herkules kierowana jest zasadniczo do sektora budowlanego i jego wszelkich gałęzi, począwszy od budownictwa infrastrukturalnego i drogowego, poprzez budownictwo mieszkaniowe, aż po wykonawstwo skomplikowanych obiektów przemysłowych i energetycznych. W skład GK Herkules obok jednostki dominującej Herkules S.A. wchodzą także jednostki zależne kapitałowo: Gastel Hotele Sp. z o.o., Gastel Prefabrykacja S.A., Viatron S.A. oraz PGMB Budopol S.A.  

Poniżej przedstawiono strukturę skonsolidowanej sprzedaży zrealizowanej w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. według podstawowych działań operacyjnych.

Rozkład sprzedaży

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym.

akcjonariat

Wyniki finansowe

Grupa Herkules osiągnęła w 2015 roku przychody w wysokości ok. 155,58 mln zł. To wzrost o 25,5% w stosunku do 2014 roku, kiedy spółka wypracowała 124 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jednocześnie był to najlepszy rok w historii Herkulesa. Niestety 2016 rok pomimo przejęcia spółki Budopol najprawdopodobniej okaże się słabszy niż poprzedni z powodu słabszej koniunktury na rynku budowlanym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,06 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 48,37 mln zł rok wcześniej.

Przychody

Herkules odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 8,77 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka ma ok. 118 mln zł w zobowiązaniach długoterminowych przy kapitale własnym na poziomie ok. 228 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą natomiast 65.28 mln zł. Ponadto spółka ma 5.5 mln zł środków pieniężnych i ok. 16 mln zł w zapasach.

zobowiązania

Wskaźniki wartości rynkowej

C/Z  (cena do zysku) = 4.72

C/ZO  (cena do zysku operacyjnego) = 3.84

C/WK (cena do wartości księgowej) = 0.59

ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) = 12.46%

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) = 6.90%

Powyższe wskaźniki finansowe wskazują na spore niedowartościowanie akcji Herkulesa na GPW.

Dywidenda i buy back

Spółka Herkules od 1 sierpnia 2016 roku prowadzi skup akcji własnych w celu późniejszego umorzenia czyli tzw. buy back. Łączna liczba nabywanych akcji ma nie przekroczyć 5% ogólnej liczby akcji, a wysokość środków przeznaczonych na skup ma być nie większa niż 10 853 035,00 zł. Upoważnienie udzielone Zarządowi obejmuje możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych do 31 grudnia 2017. Na obecną chwilę emitent posiada łącznie 158.600 szt. akcji własnych, stanowiących 0,365% udziału w kapitale zakładowym.

We wrześniu 2016 roku spółka wypłaciła również dywidendę w wysokości 6 946 000 zł, co oznacza 0.16 zł na jedną akcję.

Analiza techniczna Herkules – Interwał tygodniowy

Analiza techniczna

Spółka od połowy 2012 roku znajduje się w trendzie wzrostowym, choć od III kwartału 2015 roku mamy do czynienia z korektą tego trendu. Na początku ubiegłego tygodnia spółka przetestowała ważne wsparcie na poziomie 2.80 – 2.90 zł i się od niego odbiła. Należy również zwrócić uwagę, że w interwale tygodniowym świeczka na wykresie przyjęła formację młota, co wzmacnia charakter wspomnianego wsparcia. Sytuacja ta, może świadczyć, że korekta spadkowa dobiega końca, a notowania spółki powrócą do wzrostów zgodnie z długoterminowym trendem.