PROFIL DZIAŁALNOŚCI

ONDE jest polską grupą kapitałową specjalizującą się w sektorze budownictwa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), który uzupełnia sektor projektowania instalacji OZE oraz działalność w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego. OND w ramach sektora OZE realizuje projekty budowlane farm wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie. Grupa posiada kompetencje pozwalające na kompleksową realizację inwestycji budowlanych od etapu przygotowania projektu do etapu sprzedaży funkcjonującej instalacji (ang. develop, build and sell). Dodatkowo OND oferuje usługi utrzymania i serwisu farm fotowoltaicznych (ang. operation and maintenance). ONDE SA wchodzi w skład grupy kapitałowej ERBUD SA, której wiedza i doświadczenie w branży budownictwa zdobywana jest od ponad 30 lat.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Grupa Kapitałowa ONDE SA składa się z jednostki dominującej – spółki ONDE SA, a także 24 spółek zależnych (19 spółek zależnych w pełni – 100% udziałów, 5 spółek zależnych w 50%). Siedziba podmiotu dominującego podobnie jak 19 spółek zależnych znajduje się w Toruniu. Pozostałe spółki zależne zlokalizowane są w Warszawie (4) i Szczecinie (1). Relatywnie duża liczba spółek zależnych wynika z realizacji strategii nabywania udziałów w spółkach realizujących inwestycje w obszarze energetyki odnawialnej. Jednostka dominująca stanowi centrum kompetencyjne w zakresie funkcji strategicznych, administracyjnych i finansowych. Działalność poszczególnych spółek zależnych (23 spółki zależne) koncentruje się na realizacji konkretnych projektów w ramach sektora OZE. Na uwagę zasługuje spółka IDE Projekt Sp. z o.o. (100% udziałów), której nabycie rozszerzyło działalność Grupy o tworzenie projektów dla sektora energetyki odnawialnej, a także budownictwa drogowego.

Korelacja między notowaniami cen akcji ONDE SA i kursem akcji ERBUD SA. Opracowanie własne, TradingView.com, stan na dzień 18.05.2022 r., godz. 02:05.

W 2021 roku Grupa zakończyła realizację 64 farm fotowoltaicznych, a 109 inwestycji pozostaje w fazie realizacji. Łączna liczba farm słonecznych, których projekty zostały zakończone lub pozostają w realizacji wynosi aktualnie 294. Z instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 900 MW, które wygrały aukcje OZE dla instalacji do 1 MW w 2019 roku, Grupa zakontraktowała budowę instalacji o łącznej mocy 93 MW (10,30%). Obecnie OND realizuje budowę projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 277 MW. W sektorze fotowoltaicznym zakres prac obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego od sporządzenia projektu, przez wykonanie dróg dojazdowych, po dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i końcowe uruchomienie instalacji.

Przychody i koszty z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych Grupa rozpoznaje w sposób ciągły w miarę postępu wykonywanych prac na podstawie poniesionych dotychczas kosztów. Moment zakończenia kontraktu nie powoduje skokowego wzrostu przychodów. Przyjęty sposób rozpoznawania przychodów może prowadzić w trakcie trwania kontraktu do rozbieżności między przychodem zafakturowanym, a przychodem uznanym. Zdecydowana większość realizowanych kontraktów jest w cenach stałych (zryczałtowanych). W momencie zidentyfikowania przesłanek, że kontrakt będzie nierentowny (zamknięty ze stratą) tworzona jest rezerwa wliczana w koszty danego okresu. Warto zaznaczyć, że ONDE SA zobligowane jest do dokonywania opłaty na rzecz ERBUD SA w wysokości 0,9% wartości wystawionych faktur sprzedażowych, co podnosi koszty prowadzonej działalności. Opłata stanowi poniekąd cenę za kompetencję i doświadczenie podmiotu dominującego w grupie ERBUD SA.

W ocenie Zarządu ceny surowców i ich dostępność stały się dużo większym problemem w branży budowlanej niż zagrożenia związane z pandemią COVID-19. Grupa odczuwa silną presję kosztową, która wynika z dynamicznie rosnących cen materiałów budowlanych, których zrekompensowanie nie jest możliwe ze względu na zakontraktowane z góry wynagrodzenia z tytułu realizacji projektów. Głównymi produktami wykorzystywanymi przez Grupę w realizowanych projektach są stal, paliwa, beton, miedź, asfalt oraz energia elektryczna. Wzrastają zarówno ceny materiałów budowlanych, ale także robocizny.

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Onde poznasz z naszego komentarza zespołu. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie inne obszary rozwija swoją grupę i jakie są potencjalne zagrożenia?