O spółce

Grupa Pelion (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna), powstała w 1990 r. z inicjatywy polskich przedsiębiorców i w oparciu o polski kapitał. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii, osiągającą 8,5 mld zł obrotów rocznie i zatrudniającą ponad 9 tys. pracowników.

Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów.

Akcjonariat

Największymi udziałowcami spółki są fundusze: Aviva OFE (13.4%) i Nationale – Nederlanden (9.0%). Spory udział w akcjonariacie mają również założyciele Grupy: Jacek Szwajcowski (10.59%) i Zbigniew Molenda (6.65%). Free Float wynosi zaś 42.10%.

Akcjonariat

Wyniki finansowe

Po trzech kwartałach 2016 roku Grupa Pelion zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 6 834,4 mln zł, tj. o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa odnotowała wzrost realizowanej sprzedaży do klientów zewnętrznych w segmencie HURT na poziomie +6,6% oraz wzrost sprzedaży w segmencie DETAL na poziomie +11,8%. Na dynamikę sprzedaży w segmencie detalicznym miała wpływ dynamika powyżej rynku zrealizowana zarówno przez apteki w Polsce, jak i sprzedaż na Litwie.

Przychody

W Grupie Pelion istotne przychody jednostek Grupy do dnia 30 września 2016 roku były osiągane na terytorium Polski oraz Litwy. W okresie trzech kwartałów 2016 roku przychody osiągnięte poza terytorium Polski wyniosły 10,12% łącznych przychodów w Grupie.  

W okresie trzech kwartałów 2016 roku Grupa Pelion osiągnęła zysk brutto w wysokości 47,2 mln zł. Podatek dochodowy obniżył wynik brutto o 21,5 mln zł. Efektywna stopa podatkowa w okresie trzech kwartałów 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku była o 5,0 p.p niższa i wyniosła 45,5%. Skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego za trzy kwartały 2016 roku wyniósł 22,8 mln zł i był o 3,2 mln zł wyższy niż w okresie trzech kwartałów 2015 roku. Rentowność zysku netto, tak jak w okresie 1-3 kwartale 2015 roku osiągnęła poziom 0,3%, co jest czymś normalnym dla tego typu biznesu. W tym momencie należy również przypomnieć, że jesteśmy niedługo przed opublikowaniem raportu rocznego za 2016 rok, w którym to poznamy jaki wynik Grupa osiągnęła w IV kwartale, który to z czynników sezonowych jest zazwyczaj najlepszym kwartałem w roku (na wykresie poniżej IV kwartał w poszczególnych latach podkreślony kolorem pomarańczowym). Zaznaczmy, że mówimy ciągle o wynikach skonsolidowanych. Pelion funkcjonuje jako rozbudowana grupa kapitałowa. Na przykład najnowszy raport okresowy obejmuje 177 spółek zależnych, z których 174 jest konsolidowanych metodą pełną.

zysk netto

Zadłużenie netto na koniec trzeciego kwartału 2016 roku wyniosło 511,8 mln zł – nastąpił spadek zadłużenia w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2015 roku o 24,6 mln zł. W stosunku do stanu na koniec roku 2015, zadłużenie netto wzrosło o 127,3 mln zł, głównie na skutek zwiększenia kapitału obrotowego (wzrost o 148,0 mln zł). Na wzrost kapitału obrotowego w stosunku do końca roku 2015 największy wpływ miał wzrost należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych.  

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

C/Z  (cena do zysku) = 6.26

C/ZO  (cena do zysku operacyjnego) = 3.84

C/WK (cena do wartości księgowej) = 0.82

ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) = 12.44%

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) = 2.47%

Kapitalizacja = 581.81 mln zł

Analiza techniczna Pelion – interwał tygodniowy

 

Pelion - W1

Spółka znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, jednak w grudniu 2015 roku osiągnęła ona swoje dno i od tego czasu znajduje się w szerokiej konsolidacji. Zwiększone obroty w ostatnich kilku miesiącach mogą świadczyć o akumulacji tego waloru. Należy również zwrócić uwagę, że w tym tygodniu wybito długoterminową linię trendu spadkowego przy zwiększonym wolumenie, co może wskazywać, że trend na tej spółce zmienia się ze spadkowego na wzrostowy (po blisko rocznej konsolidacji).