Wprowadzenie

Analiza techniczna jest wykorzystywana w strategiach spekulacyjnych na rynku finansowym w celu identyfikacji okazji handlowych, które często nie są związane ani z analizą fundamentalną, ani z bieżącą sytuacją rynkową. Te strategie opierają się na psychologicznym podłożu pod zmiany ceny, które wywoływane są przez chciwość i strach. 

Okazje ze Strategii Technicznej mogą się pojawiać na różnych instrumentach, takich jak akcje na polskim parkiecie, pary walutowe, surowce, indeksy czy kryptowaluty. Przesłanką do generowania okazji jest odpowiedni stosunek zysku do ryzyka, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi i sygnałów wynikających z wybranych metod analizy technicznej.

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych ram, w jakich sygnały ze Strategii Spekulacyjnej są generowane. W ramach naszego podejścia wykorzystujemy metody, które zostały omówione poniżej wraz z przekierowaniem do materiałów rozszerzających temat. Poniżej zostały one opisane, w pierwszej kolejności należy jednak zaznaczyć sposób zarządzania kapitałem. 

Zarządzanie kapitałem

Podczas inwestowania na rynku giełdowym, ryzyko jest jedynym elementem, nad którym mamy kontrolę. Jesteśmy w stanie je precyzyjne określić. Dlatego jest to punkt wyjścia każdej transakcji. W przypadku Strategii Technicznej należy kierować się poniższymi zasadami:

Maksymalna strata na transakcję: 1% wartości kapitału

Oznacza to tyle, że jeżeli posiadasz depozyt w domu maklerskim w kwocie 50 tys. zł, to na jedną okazję ze Strategi Technicznej możesz przeznaczyć jako ryzyko 500 zł. 

Jak obliczyć liczbę akcji możliwą do zakupu?

Załóżmy, że wygenerowany sygnał ma parametry:

  • Cena otwarcia: 25.10 PLN
  • Negacja Scenariusza 23.50 PLN
  • Cena docelowa 33.00 PLN

Cena otwarcia wskazuje jaka cena znajdowała się na rynku w momencie wygenerowania okazji, dlatego do obliczeń powinno sięgnąć się po aktualnie możliwą do wykorzystania ofertę sprzedaży, załóżmy, że będzie to 25,15 zł

Obliczamy różnicę między ceną naszej transakcji: 25,15 zł, a ceną negacji scenariusza (23,50), co daje nam 1,65 zł.

Następnie maksymalną możliwą stratę (500 zł) dzieli się przez stratę na jedną akcję (1,65 zł) i otrzymaną liczbę zaokrągla się w dół do całości: 500/1,65 = 303,(03) = 303 akcje

W ten sposób wiadomo, że zakup 303 akcji spowoduje, że w momencie realizacji negatywnego scenariusza, nasza strata w kontekście całego portfela (50 tys. zł) wyniesie nie więcej niż 1%. Należy jednak lliczyć się z tym, że czasem rynek przeskoczy nasz poziom stop loss (otworzy się luką), co nie jest niczym nadzwyczajnym. Mimo wszystko, taka sytuacja jest wpisana w ryzyko giełdowe i dlatego strategie techniczne posiadają z góry określone ryzyko na transakcję.

1. Strategia MMA (Multi Moving Average)

Materiał wideo na temat strategii obejrzysz tutaj: https://edukacja.squaber.com/szkolenia/strategie-inwestycyjne/strategia_mma

W strategii MMA wykorzystuje się trzy rodzaje średnich kroczących. Pierwsza to 21-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA), druga to 50-okresowa EMA, a trzecia to 100-okresowa prosta średnia krocząca (SMA).

Sygnał kupna pojawia się, gdy cena spada początkowo poniżej dwóch krótkoterminowych średnich kroczących, ale zatrzymuje się w okolicach długoterminowej średniej kroczącej, a następnie wzrasta powyżej krótkoterminowych średnich kroczących. Poziom zatrzymania straty (stop-loss), czyli poziom, który neguje scenariusz, znajduje się poniżej minimum między zejściem ceny poniżej krótkoterminowych średnich kroczących a wzrostem powyżej tych średnich.

Prowadzenie pozycji odbywa się poprzez monitorowanie krótkoterminowych średnich kroczących, a dokładny wybór zależy od charakterystyki danego instrumentu. Sygnał sprzedaży po sygnale kupna pojawia się, gdy cena spada i zamknie się ceną zamknięcia dnia poniżej wybranej krótkoterminowej średniej kroczącej.

Sygnał sprzedaży bez wcześniej otwartej pozycji jest analogiczny do sygnału kupna. Oznacza to, że cena, będąc w trendzie spadkowym, powinna wzrosnąć powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, a następnie zatrzymać swoją korektę w okolicach długoterminowej średniej kroczącej. Następnie, gdy cena spada poniżej krótkoterminowych średnich kroczących, generowany jest sygnał sprzedaży, a stop-loss znajduje się powyżej maksimum utworzonego między wybiciem ponad krótkoterminowe średnie a spadkiem poniżej tych średnich. 

2. Strategia wybicia z konsolidacji

Pełny opis wszystkich założeń zawarty jest w kursie „Handel Swingowy na giełdzie i CFD”: https://edukacja.squaber.com/warsztaty-specjalne/handel-swingowy

Drugą strategią opartą na analizie technicznej jest strategia wybicia z konsolidacji. Wyróżniamy dwa rodzaje konsolidacji. Pierwszy to wąska konsolidacja, w której cena utrzymuje się w stosunkowo niewielkim zakresie przed wybiciem. Sygnałem kupna lub sprzedaży jest wyjście powyżej lub poniżej tej konsolidacji, a poziom negacji scenariusza znajduje się po przeciwnej stronie konsolidacji. Drugi rodzaj to szeroka konsolidacja, w której cena utrzymuje się w szerszym zakresie. Okazją jest wyjście powyżej tej konsolidacji i potwierdzenie tego ruchu testem górnego ograniczenia od drugiej strony. Stop loss powinien został umiejscowiony pod dołkiem poprzedzającym wybicie z konsolidacji.