PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA (ZEP, Grupa) jest największą prywatną grupą energetyczną w Polsce (niekontrolowaną przez Skarb Państwa) o istotnym znaczeniu dla systemu energetycznego kraju. W 2021 roku Grupa wyprodukowała 4,36 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 2,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce (2021 – 173,6 TWh, źródło). ZEP jest piątym wytwórcą energii elektrycznej nad Wisłą i drugim, pod względem wielkości, krajowym producentem energii elektrycznej z węgla brunatnego.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, produkcja i sprzedaż ciepła, a także wydobycie węgla brunatnego. Aktualnie energia wytwarzana jest przede wszystkim ze źródeł konwencjonalnych (węgiel brunatny) oraz przez spalanie biomasy. Warto podkreślić, że Grupa znajduje się w fazie intensywnej transformacji w kierunku wykorzystania niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii.

30 września 2021 roku Grupa zmieniła nazwę z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA na ZE PAK SA, co związane jest między innymi z zamknięciem elektrowni Adamów (2018 rok) i realizowaniem strategii zielonej transformacji.

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA jest bardzo mocno rozbudowana, składa się z jednostki dominującej – ZE PAK SA, a także 35 spółek zależnych (26 spółek zależnych w pełni – 100% udziału podmiotu dominującego). Warto zaznaczyć, że na koniec 2020 roku Grupę tworzyło 15 spółek zależnych, a na koniec 2021 roku już 26 spółek zależnych. Wzrost liczby spółek zależnych wynika z realizacji projektów neutralnie i niskoemisyjnych, takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Spółka PAK – Polska Czysta Energia Sp. z o.o. koncentruje aktywności związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Znaczenie spółek celowych skupionych wokół PAK – PCE Sp. z o.o. systematycznie rośnie.

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie struktury Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Grupy Kapitałowej ZE PAK SA.

Największe znaczenie dla Grupy ze względu na skalę działalności ma jednostka dominująca, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, a także PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA. Na chwilę obecną największa ilość energii elektrycznej i ciepła wytwarzana jest w 3 elektrowniach: Elektrowni Pątnów I (moc zainstalowana 644 MW), Elektrowni Pątnów II (474 MW), Elektrowni Konin (50 MW). Elektrownie w Pątnowie wytwarzają energię z węgla brunatnego w oparciu o 4 bloki węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 1118 MW. Elektrownia Konin (dawna elektrownia węglowa) wytwarza energię i ciepło w oparciu o blok z kotłem dedykowanym do spalania biomasy. Aktualnie na terenie Elektrowni Konin modernizowany jest drugi blok w kierunku spalania biomasy o mocy 50 MW (wartość inwestycji 160 mln zł). Spółka PAK KWB Konin SA zajmuje się wydobyciem węgla brunatnego na terenie 3 kopalń odkrywkowych: Jóźwin, Tomisławice, Drzewce, co pozwala na optymalizację zapasów i dostaw węgla. Zapotrzebowanie na biomasę, podobnie jak deficyty w wydobyciu węgla, pokrywane jest na podstawie umów zawieranych z dostawcami zewnętrznymi. Brak inwestycji w aktywa węglowe skutkuje coraz trudniejszym dostępem do złóż, a w konsekwencji mniejszą ilością wydobywanego węgla.

Grupa pod koniec 2021 roku uruchomiła największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 70 MW (źródło). Farma powstała w gminie Brudzew na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, gdzie w lutym 2021 roku wydobyta została ostatnia tona węgla. Realizowana inwestycja pokazuje w jak krótkim czasie przy odpowiedniej ilości kapitału (164 mln zł) może powstać potężna elektrownia słoneczna. Od rozpoczęcia prac przygotowawczych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie farmy minęło 355 dni. Jednym z głównych odbiorców prądu jest Grupa Cyfrowy Polsat SA.

Oprócz spółek z wymienionych głównych obszarów działalności w skład Grupy wchodzą również inne spółki, które zajmują się realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu. Ciekawostką jest MESE Sp. z o.o., której przedmiot działalności zgodnie z KRS to produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, a w raportach okresowych Grupy przy zakresie działalności wspomnianej spółki pozostawiane jest puste pole.

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach ZE PAKu poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie inne obszary rozwija swoją grupę i jakie są potencjalne zagrożenia?