Poniżej przedstawiamy informację na temat spółki Bowim – dystrybutora stali na rynek polski.

O spółce Bowim (BOW)

Spółka tworzy Grupę Kapitałową będącą jedną z największych polskich firm działających w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest dystrybucja wyrobów hutniczych poprzez własną sieć sprzedaży, a także produkcja prefabrykatów zbrojeniowych (własne zakłady zbrojarskie), cięcie wzdłużne i poprzeczne blach. Grupa świadczy także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego, usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów, własnym taborem samochodowym, organizuje kursy i egzaminy spawania we własnym ośrodku spawalniczym w Sosnowcu.

Obsługuje 3.500 klientów z różnych branż, dostarczając 320.000 ton stali rocznie. Strategicznym celem Grupy „Bowim” jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. Firma BOWIM powstała w 1995 r. jako spółka cywilna, która w wyniku dynamicznego rozwoju została przekształcona w roku 2001 w spółkę akcyjną. W 2007 r. firma przeniosła swoją siedzibę główną z Tarnowskich Gór do Sosnowca.

Akcjonariat spółki Bowim

Spółka Bowim ma trzech głównych akcjonariuszy (Adam Kidała, Jacek Różek, Jerzy Wodarczyk) którzy mają po 21.18% udziałów w kapitale zakładowym, co łącznie daje 63.54% udziałów.

Akcjonariat 2

Akcjonariat 1

Rosnące ceny stali

Dynamicznie rosnące ceny stali w drugiej połowie 2016 roku i ich kontynuacja na początku 2017 roku sprzyjają przede wszystkim dystrybutorom stali z największym udziałem blach (gorącowalcowanych) w strukturze sprzedaży. Głównym beneficjentem tego zjawiska powinna być właśnie spółka Bowim w której sprzedaż blach odpowiada za ponad 47% przychodów spółki. Jeśli chodzi o same ceny stali to wzrosły one od dna z 2016 roku z okolic 1800 PLN do około 2600 PLN za tonę , co oznacza wzrost o ponad 40%! W tym miejscu należy jednak dodać, że dynamiczne zwyżki cen stali spowodowane są m.in. przez globalną zwyżką cen surowców: rudy, złomu i koksu.

ceny stali

Z drugiej strony wiele wskazuje na to, że trend wzrostowy powinien się utrzymywać w kolejnych miesiącach. Podwyżka cen stali to również bezpośredni efekt polityki prowadzonej przez Komisję Europejską, zmierzającej do ograniczenia importu taniego materiału m.in.  poprzez nałożenie cła antydumpingowego na Chiny czy Białoruś. W przypadku Chin cła mają obowiązywać przez pięć lat (od lipca 2016 roku). Kolejnym czynnikiem prowzrostowym są ruszające inwestycje infrastrukturalne w Polsce, które znacząco powinny się przyczynić na zwiększenie popytu na stal.

Wyniki finansowe i rentowność

Na poziomie skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej, przychody ze sprzedaży za III kwartały 2016 r. wyniosły 620.318 tys. PLN. W analogicznym okresie 2015 roku Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 581.410 tys. PLN. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były po III kwartałach 2016 r. wyższe o 6,69 % w stosunku do III kwartałów 2015 r.

Przychody

Spółka Bowim jak i cała Grupa w pełni wykorzystali warunki panujące na rynkach dystrybutorów wyrobów stalowych w okresie I-III kwartał 2016 roku. W efekcie podjętych działań zrealizowano wysokie marże na oferowanych produktach i towarach. Zrównoważona polityka zakupowo-sprzedażowa pozwoliła na utrzymanie korzystnych wskaźników rentowności Grupy Kapitałowej – szczególnie jest to widoczne przy odniesieniu nadmienionych wskaźników za III kwartały 2016 roku do wskaźników za III kwartały 2015 roku.  

Rentowność

Wskaźniki wartości rynkowej

C/Z  (cena do zysku) = 5.46

C/ZO  (cena do zysku operacyjnego) = 2.79

C/WK (cena do wartości księgowej) = 1.05

ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) = 19.18%

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) = 5.34%

Kapitalizacja = 95.44 mln zł

Analiza techniczna Bowim – interwał tygodniowy

Bowim - W1

Spółka od stycznia 2016 roku znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W okresie sierpień – listopad 2016 roku odnotowano sporą korektę tego trendu, jednak wsparcie na poziomie 2.85 – 2.95 zł powstrzymało stronę podażową. Obecnie mamy do czynienia z kontynuacją dynamicznego trendu wzrostowego na tej spółce.