Siła niemieckiego indeksu DAX40 przykuwa uwagę inwestorów na całym świecie. Notowania systematycznie przesuwają historyczne szczyty na wyższe poziomy, nie przejmując się słabością niemieckiej gospodarki. Nie może to jednak dziwić skoro gros firm wchodzących w skład niemieckiego indeksu to globalni potentaci z niewielką częścią przychodów generowanych nad Renem. Materiał przygotowany we współpracy ze spółką Nowe Usługi S.A. będącą częścią grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

 • Interesuje Cię korzystanie ze wzrostu na niemieckim indeksie?
 • Nie chcesz korzystać z dźwigni finansowej i ponosić dodatkowego ryzyka?
 • Nie chcesz płacić za utrzymanie pozycji i zarządzanie?
 • Twój rachunek maklerski oferuje tylko jeden funduszy ETF na indeks DAX40?

Jest na to rozwiązanie: certyfikat indeksowy (Tracker) – Long na DAX® Net Return
(Symbol: INGDNRAOPEN)

CZYM SĄ TRACKERY?

Trackery to strukturyzowane produkty inwestycyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,  śledzące instrument bazowy w sposób liniowy.

Jeżeli wartość DAX Net Return wzrośnie, wartość Trackera wzrośnie wraz z nim. Jeśli niemiecki indeks straci na wartości, wartość Trackera również spadnie.

Główne cechy certyfikatów Tracker:

 • Śledzą instrument bazowy i wykorzystują mnożnik do obniżenia ceny certyfikatu. Mnożnik nie stanowi dźwigni finansowej i został opisany w dalszej części
 • Są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w polskim złotym
 • Opierają się na indeksach zwrotu netto, w których dywidendy są reinwestowane w indeks, czyli działają na zasadzie zbliżonej do akumulacyjnego funduszu ETF
 • Koszty zakupu Trackera zależą od prowizji domu maklerskiego, w którym posiadasz rachunek
 • Tracker nie posiada dźwigni finansowej
 • Brak opłat za zarządzanie i utrzymanie pozycji
Korzyści dla Ciebie
 • Inwestowanie za pośrednictwem dowolnego biura maklerskiego oraz brokerów z dostępem do GPW

Certyfikaty Tracker są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w polskich złotych. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać Trackery na rynku wtórnym za pośrednictwem zwykłych kont maklerskich u swojego pośrednika.

Kurs walutowy

Tracker jest kwotowany i rozliczany w polskich złotych. W przypadku Trackerów na indeks bazowy kwotowany w walucie innej niż polski złoty kurs walutowy wpływa na wartość Trackera. Gdy wartość złotówki wzrośnie, a indeks jest w innej walucie, będzie to miało pozytywny wpływ na wartość certyfikatu. Osłabienie złotego obniża wartość Trackera.

Ważność certyfikatów

Tracker nie ma terminu ważności. Teoretycznie może istnieć w nieskończoność – jest instrumentem bezterminowym. Dlatego emitent zastrzega sobie prawo do tego, aby wycofać Trackery z obrotu w dowolnym momencie (jako tzw. wezwanie emitenta).

Mnożnik

Tracker pozwala inwestować w instrument bazowy (indeks) z określonym mnożnikiem, który jest ustalany z góry. Oznacza to, że możesz zainwestować tylko ułamek kwoty bazowej. Mnożnik wskazuje, jaka część instrumentu bazowego odpowiada jednemu certyfikatowi – na przykład 1:1000 oznacza, że jeśli instrument bazowy jest wart 1 000 zł, za certyfikat zapłacisz 1 zł.

Przykład

Poszczególne instrumenty bazowe mają bardzo zróżnicowane ceny. Dla przykładu indeks WIG20, zakładając że każdy punkt kosztuje 1 zł, na poziomie 2500 pkt. kosztowałby 2500 zł. Stosując mnożnik możemy natomiast dzielić lub mnożyć wartość instrumentu bazowego. Jeżeli dla indeksu WIG20 mnożnik będzie wynosić 1:100, będzie to oznaczać, że indeks dzielony jest na 100 części dzięki czemu pojedynczy certyfikat jest oferowany po niższych cenach, co sprawia że jego dostępność jest większa dla szerszej grupy inwestorów.

Jak obliczyć wartość wewnętrzną certyfikatu Tracker?

Wartość instrumentu bazowego DAX® Net Return: 1645 punktów

Wartość certyfikatu Long na DAX® Net Return: 1645 * mnożnik (1:100) * aktualny kurs pary walutowej EUR/PLN (4,30 zł) = 70,74 zł

Po uwzględnieniu kroku notowań (0,1 zł): 70,70 zł.

Dywidenda od aktywów bazowych

Certyfikaty Tracker są emitowane w oparciu o indeksy zwrotu netto. Oznacza to, że uwzględniają dywidendy wypłacane przez spółki. Dywidendy automatycznie uwzględniają się w wycenie indeksu, więc nie są wypłacane w gotówce.

Do tej pory jedyną możliwością inwestycji w indeks DAX40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był ETF na niemiecki indeks od Amundi ETF.

 • Jak zatem w porównaniu z funduszem ETF wypada certyfikat indeksowy Tracker?
Czym są fundusze ETF?

ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to rodzaj funduszu notowanego na giełdzie, którego celem jest odwzorowanie instrumentu, który naśladuje.  Fundusze ETF na indeks DAX mają na celu zapewnienie inwestorom ekspozycji na zmiany cen indeksu bez konieczności fizycznego kupowania poszczególnych spółek wchodzących w jego skład. Zamiast wskazanych aktywności inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje funduszu ETF na giełdzie, podobnie jak w przypadku handlu akcjami.

Najważniejsze parametry funduszy ETF

 • Roczna opłata za zarządzanie (TER ang. Total Expense Ratio) – wskaźnik kosztów całkowitych, który pozwala inwestorom poznać całkowity koszt funduszu
 • Różnica odwzorowania (TD ang. Tracking Differences) – mierzy jak bardzo zmiana wartość aktywów danego ETF-a różni się od zmiany wartości wzorcowego indeksu za którym ETF podąża.

Porównanie Certyfikatu Tracker na DAX Net Return i ETFDAX

Certyfikat Tracker Fundusz ETF
Emitent ING Bank N.V. (ING) Amundi ETF (Luksemburg)
Symbol INGDNRAOPEN ETFDAX
Miejsce notowań Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Instrument bazowy Indeks DAX® Net Return DAX40
Waluta instrumentu bazowego EUR EUR
Ryzyko walutowe
Opłata za zarządzanie
(TER ang. Total Expense Ratio)
Brak 0,15% w skali roku
Współczynnik odwzorowania indeksu
(TD ang. Tracking Differences)
1:1

-0,47%

Przykładowy wynik w 2022 roku:
Indeks DAX40 -12,3%
ETFDAX -12,9%

Wypłata dywidend Akumulacja Akumulacja
Dźwignia Brak Brak
Aktualna cena (Kupno – Sprzedaż) 15.05.2024 70,30 – 71,30 zł 739,50 – 741,40 zł
Jak kupić Long na DAX® Net Return?

Kup certyfikat w swoim biurze maklerskim

Symbol INGDNRAOPEN

Certyfikat Long na DAX Net Return (INGDNRAOPEN)

Aby kupić wybrany certyfikat wykonaj następujące kroki:

 • Skopiuj symbol instrumentu
 • Zaloguj się na swój rachunek maklerski
 • Wklej symbol do formatki zlecenia
 • Wyślij zlecenie

Podsumowując certyfikat Tracker

 • 0% opłaty za zarządzanie
 • Instrument bazowym indeks DAX Net Return śledzony 1:1
 • Produkt bez dźwigni
 • Płynność zapewniona przez animatora
 • Dostępność przez dowolne konto maklerskie

Dodatkowe zalety

 • Łatwy kontakt z przedstawicielem emitenta w języku polskim
 • Mniejsza cena certyfikatu w stosunku do obecnego w tej chwili na GPW ETF na DAX, a więc możliwość lepszego zarządzania kapitałem np. inwestowanie co miesiąc małej kwoty w ramach rachunku IKE

Dlaczego warto używać Trackera na DAX40?

Jeżeli inwestujesz poprzez rachunek IKE lub IKZE regularnie niewielkie kwoty, to mając do dyspozycji niską cenę możesz dobrze dopasować wartość zawieranych transakcji.

Posiadając rachunek w Alior Banku z prowizją obniżoną o połowę do 0,19% i min. 3 zł, poniższa tabela przedstawia jak kształtowałyby się koszty takiej inwestycji w ciągu roku wypełniając limit rachunku IKE.

Regularna miesięczna wpłata na konto IKE
Limit wpłat na rachunek IKE 2024:  23 472 zł
Regularna miesięczna wpłata: 1 956 zł
Liczba zakupiony certyfikatów w cenie 71,30 zł Standardowa prowizja Alior Bank (0,38% min. 3 zł) Prowizja Alior Bank
Squaber Premium (0,19% min. 3 zł)
Styczeń 27 7,32 zł 3,66 zł
Luty 27 7,32 zł 3,66 zł
Marzec 27 7,32 zł 3,66 zł
Kwiecień 27 7,32 zł 3,66 zł
Maj 27 7,32 zł 3,66 zł
Czerwiec 27 7,32 zł 3,66 zł
Lipiec 27 7,32 zł 3,66 zł
Sierpień 27 7,32 zł 3,66 zł
Wrzesień 27 7,32 zł 3,66 zł
Październik 27 7,32 zł 3,66 zł
Listopad 27 7,32 zł 3,66 zł
Grudzień 27 7,32 zł 3,66 zł
Suma 324 87,84 zł 43,92 zł

Wpłacając co miesiąc na rachunek IKE 1 956 zł, tak aby na koniec 2024 roku wypełnić limit 23 472 zł przy standardowej prowizji na koncie pozostanie 282,96 zł, co można zamienić na dodatkowe 3 certyfikaty Long na DAX® Net Return. Korzystając z wyjątkowej zniżki na prowizje w Alior Bank, którą mają Użytkownicy Squaber Premium na koniec roku na koncie IKE pozostanie do zagospodarowania 326,88 zł, za które można kupić już 4 certyfikaty. Dla ułatwienia obliczeń i ich przejrzystości przyjęto cenę za jaką można było kupić certyfikat na koniec sesji 15 maja 2024 roku.

Ryzyka

Każda inwestycja na rynku kapitałowym, a więc także inwestycja w certyfikaty Tracker, chociaż bardzo atrakcyjna niesie ze sobą także ryzyko. Najważniejszym jest fakt, że możemy w skrajnych przypadkach stracić 100% zainwestowanego kapitału. W kontekście instrumentów bazowych notowanych w walutach obcych należy również pamiętać, iż istotny pozostaje także kurs wymiany. Na koniec należy także rozważyć ryzyko bankructwa emitenta, czyli ING Bank N.V. (ING)

Podsumowanie

Certyfikaty Tracker stanowią bardzo ciekawą propozycję zarówno dla aktywnych, jak i pasywnych inwestorów, którzy poszukują ekspozycji na szerokie indeksy, surowce, towary rolne, czy waluty bez konieczności wykorzystywania dźwigni finansowej. Jest to bardzo interesująca alternatywa dla funduszy ETF, których na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest tak niewiele.

Materiał przygotowany we współpracy ze spółką Nowe Usługi S.A. będącą częścią grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

 

Niniejsza informacja nie jest prospektem emisyjnym. Wartość inwestycji w certyfikaty Tracker może podlegać wahaniom. Wyniki inwestycyjne osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Informacje i przykłady zwrotu z inwestycji przedstawione w niniejszej informacji służą celom informacyjnym i w żaden sposób nie wskazują na wyniki instrumentu i/lub zwrot z inwestycji w przyszłości. Żadna część niniejszej informacji nie może być interpretowana jako opinia prawna, opinia podatkowa lub oferta zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Informacje tutaj zawarte nie stanowią wyraźnej ani domyślnej rekomendacji ani porady inwestycyjnej i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia. 

Oferta certyfikatów Tracker jest udostępniana i realizowana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Decyzja o nabyciu certyfikatów Tracker powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który jest wydawany bezpłatnie na żądanie. Potencjalni inwestorzy, inwestując w certyfikaty Tracker, powinni liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnej i powinni, w razie potrzeby, skonsultować się z niezależnym profesjonalnym doradcą w celu ustalenia, czy inwestycja jest zgodna z ich polityką inwestycyjną. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki w przypadku braku rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami i jej przepisów wykonawczych. Żadna część oferty nie zostanie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, a papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Mimo że ING dołożył wszelkich starań, aby przygotować niniejszy dokument, ING nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, błędy, nieścisłości lub niekompletność zawartych w nim informacji. ING nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i graficzne. Wszelkie prawa związane z informacjami tu zawartymi są jednoznacznie zastrzeżone przez ING. ING w zakresie usług inwestycyjnych posiada licencję Nederlandsche Bank w Amsterdamie (więcej informacji na stronie www.dnb.nl). ING jest zarejestrowany w Autoriteit Financiële Markten w Amsterdamie (więcej informacji na stronie www.afm.nl).