Profil działalności

Spółka Geotrans SA (w dalszej części Spółka, GTS) zajmuje się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów poprocesowych, przede wszystkim ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania oraz kompostu nienormowanego.

Spółka generuje swoje przychody obsługując miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, spółki z sektora energetycznego oraz podmioty z branży gospodarki odpadami. Spółka dodatkowo zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych oraz gminnych zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. GTS prowadzi swoją działalność wyłącznie na terenie Polski. Spółka obsługuje ponad 150 podmiotów na terenie całego kraju.

Spółka osiąga swoje przychody na bazie przetargów publicznych (90% przychodów, źródło), które precyzują ilość i częstotliwość odbieranych odpadów. Późniejsza realizacja kontraktów oparta jest na konsumpcji posiadanego przez Spółkę portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów. Zgodnie z polskim prawem każdy rodzaj odpadów posiada swoją kategorię i unikalny kod. Wartością Spółki jest portfolio decyzji administracyjnych w zakresie zbierania odpadów (131 kodów) oraz transportu odpadów (261 kodów), a także areał posiadanych składowisk odpadów.

Charakterystyka sektora ochrony środowiska, w którym porusza się Spółka (obsługa w większości podmiotów samorządowych) sprawia, że większość przetargów odbywa się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawowym kryterium wyboru oferty w polskim systemie prawnym jest proponowana cena, co prowadzi do obniżania oferowanych cen i osiągania niskiej rentowności wygrywanych kontraktów.

Raporty okresowe Spółki prezentują wyłącznie podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych, głównie w formie tabelarycznej. GTS nie przedstawia w raportach szczegółowej struktury przychodów, co utrudnia ocenę prowadzonej działalności i kierunku rozwoju. Spółka regularnie informuje o podpisaniu istotnych umów na zagospodarowanie odpadów, a także prezentuje szacunkowe dane finansowe za dany kwartał. Strona internetowa Spółki jest bardzo prosta i dostarcza tylko ogólnych informacji na jej temat (źródło).

Struktura przychodów

Na podstawie raportów bieżących publikowanych przez spółkę Geotrans SA została przeprowadzona analiza umów o istotnej wartości, podpisanych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 25 maja 2022 roku. Łącznie przeanalizowano 39 kontraktów, których sumaryczna wartość wyniosła 54,1 mln zł. Jest to obraz umów o największej wartości. Spółka realizuje również mniejsze kontrakty, o których nie komunikuje w raportach bieżących.

rys1

Rysunek 1. Szacowana struktura przychodów spółki Geotrans SA w oparciu o publikowane informacje o umowach o istotnej wartości. Opracowanie własne na podstawie raportów bieżących spółki Geotrans SA w okresie od 1 stycznia 2019 do 25 maja 2022 roku

Największe przychody dla Spółki generuje usługa zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych, realizowana w oparciu o umowy z podmiotami reprezentującymi branżę wodociągowo-kanalizacyjną (77,3% szacowanych przychodów, 27 z 39 analizowanych kontraktów). Odbiór, transport oraz gospodarka kompostem nienormowanym odpowiada za 12,2% przychodów (3 kontrakty), a zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) dla przedstawicieli branży energetycznej stanowi 9,6% przychodów (8 kontraktów).

Łączna wartość umów podpisanych w 2021 roku wyniosła 16,2 mln zł, co oznacza spadek o 34,5% w porównaniu do 2020 roku (wartość podpisanych kontraktów 24,8 mln zł). Warto zaznaczyć, że łączna wartość umów podpisanych w 2021 roku została znacząco podwyższona przez podpisanie 1 grudnia 2021 roku, kontraktu na zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych przez konsorcjum, którego członkiem jest GTS (źródło). Łączna wartość wynagrodzenia dla Spółki z realizacji powyższej umowy wyniesie 7,9 mln zł w ciągu 24 miesięcy (48,4% wartości umów podpisanych w 2021 roku). Nie uwzględniając wymienionej umowy, łączna wartość kontraktów podpisanych w 2021 roku wynosi 8,4 mln zł i jest niższa od wartości umów podpisanych w 2019 roku (11,3 mln zł).

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Geotransu poznasz z naszego rozszerzonego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Na jakie inne obszary rozwija swoją grupę i jakie są potencjalne zagrożenia?