Grupa Apanet operuje na rynku czystych technologii (cleantech) i od początku funkcjonowania (2003 r.) zajmuje się głównie systemami sterowania i kontroli zużycia mediów. Głównym polem zainteresowania powstałej firmy są inteligentne systemy umożliwiające zmniejszanie zużycia energii oraz zwiększenie racjonalności jej zużycia. Firma tworzy systemy pomagające wprowadzić w życie idee „Smart Grid” i „Smart City”. Oferta Grupy jest skierowana do jednostek samorządów terytorialnych, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych czy podmiotów prywatnych, które zarządzają sieciami oświetlenia.

Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem spółki jest Prezes Zarządu Apanet S.A – Andrzej Lis (40% w kapitale zakładowym spółki). Free float wynosi 30%.

Akcjonariat

Na czym polega inteligentny system oświetlenia ulic?

Odpowiednie utrzymanie sprawnie działającego oświetlenia ulicznego generuje wysokie koszty dla zarządców dróg. Spora część środków w budżetach samorządów przeznaczana jest na obsługę i eksploatację oświetlenia publicznego. Wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym pozwala na znaczącą optymalizację kosztów. Dzięki dopasowaniu mocy każdej lampy lub grupy lamp indywidualnie do aktualnych warunków drogowych, zmiennych ze względu na natężenie ruchu, porę dnia i nocy, opady oraz zamglenia, można osiągnąć oszczędności sięgające nawet do 50-70%. System inteligentnego sterowania oświetleniem firmy Apanet pozwala również na monitorowanie i ewentualne zgłaszanie awarii do zarządcy dróg. Więcej informacji na temat tego systemu można znaleźć poniżej.

                                                                                                             

Uzyskanie patentu na wynalazek

W dniu 6 kwietnia 2016 r. spółka otrzymała od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzję z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt.: „Sposób sterowania strumieniem świetlnym źródła światła oraz układ do sterowania strumieniem świetlnym źródła światła”, który złożony został w dniu 29 sierpnia 2013 roku.

Wyniki finansowe Grupy Apanet

W okresie od 1 czerwca do 30 września 2016 r. Grupa Kapitałowa Apanet S.A. osiągnęła 59.034,72 zł przychodów netto ze sprzedaży. W analogicznym okresie 2015 r. Grupa wykazała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1.020.099,20 zł, co oznacza że przychody osiągnięte przez Grupę w raportowanym okresie były niższe o 94,21% r/r.  Pierwsze trzy kwartały br. grupa zakończyła osiągnięciem 350,9 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży

Na poziomie wyniku netto Grupa w III kwartale br. wykazała skonsolidowaną stratę netto w wysokości 278.957,01 zł, co w porównaniu do dodatniego wyniku netto na poziomie 313.175,84 zł w tym samym okresie roku ubiegłego, świadczy o pogorszeniu w powyższym aspekcie. Biorąc dodatkowo pod uwagę wynik netto osiągnięty w okresie całego pierwszego półrocza 2016 r. przekłada się to na stratę netto po trzech pierwszych kwartałach br. w wysokości 654.666,43 zł, co również jest wynikiem znacząco słabszym od osiągniętego w analogicznym okresie 2015 roku. Spółka te słabe wyniki wyjaśnia w następujący sposób – “Wyniki te są słabsze od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak istotny w tym kontekście jest fakt konieczności położenia nacisku na pozyskiwanie kontraktów, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. W długoterminowej perspektywie będzie miało zdecydowanie lepsze skutki dla rozwoju Grupy Apanet.”

zysk netto

Grupa Apanet na chwile obecną jest w trakcie realizacji dużego kontraktu dla GDDKiA w Katowicach o wartości 4.198.998,60 zł brutto. Ostateczna umowa pomiędzy Apanet a GDDKiA została podpisana 9 listopada, a termin jej realizacji wynosi 4 miesiące. W związku z czym spodziewany wpływ realizacji ww. projektu na wyniki finansowe Grupy będzie miał miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2017 roku. Należy również dodać, że Grupa Apanet nie ma zobowiązań długoterminowych, a jej kapitał własny wynosi 948 569 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą natomiast 111 783 zł.  Spółka ma również 208 000 zł w zapasach.

Podsumowanie:

Spółka Apanet swój debiut na rynku New Connect miała w lipcu 2014 roku. Od tego czasu przechodzi ona z fazy Start Up nowych technologii do fazy prosperującego biznesu o czym świadczy zdobycie patentu na wynalazek (2016 r.) jak i zdobycie znaczącego kontraktu dla GDDKiA w Katowicach (zaprojektowanie i włączenie systemu sterowania oświetleniem dla części autostrady A1). Wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym pozwala na znaczącą optymalizację kosztów. Dzięki dopasowaniu mocy każdej lampy lub grupy lamp, samorządy terytorialne czy też zarządcy dróg mogą zaoszczędzić nawet do 50% – 70% kosztów. Należy również dodać, że “w dniach 4-6 września 2016 przedstawiciele spółki uczestniczyli w organizowanym przez Deutche Telekom oraz hub:raum spotkaniu „NB-IoT Prototyping Hub Program”, mającym na celu wsparcie przedsiębiorstw działających na rynku IoT (Internetu rzeczy). APANET Green System został wybrany jako jedna z 24 najbardziej aktywnie działających w branży, firm z całej Europy i Izraela.”