Cena do wartości księgowej to jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej, przeznaczony do oceny wartości spółki giełdowej. Informuje on jaką cenę trzeba zapłacić za 1 złotówkę wartości kapitałów własnych. Wielu inwestorów decyduje się na zakup akcji spółki właśnie na jego podstawie. Przyjmują oni założenie, że im niższa wartość C/WK tym lepiej. To właśnie Warren Buffet i Benjamin Graham posługiwali się w swoich analizach m.in. tym wskaźnikiem.

Jak policzyć C/WK?

Zanim zaczniemy omawiać interpretację tego wskaźnika, spójrzmy najpierw na schemat jego wyliczania. Aby otrzymać ten współczynnik dla danej spółki musimy podzielić aktualną cenę akcji przez wartość księgową spółki po przeliczeniu na jedną akcję. Przedstawia to wzór znajdujący się poniżej:

cena

Zacznijmy od sposobu wyliczenia wartości księgowej inaczej nazywaną kapitałem własnym. Wartość księgowa jest równa temu co spółka posiada (wartość jej aktywów, która znajduje się w bilansie spółki) minus dług (krótko i długoterminowe zobowiązania względem np. innych podmiotów gospodarczych). Aby otrzymać teraz wartość księgową na akcje wystarczy podzielić otrzymany wynik przez liczbę akcji. Następnie aby obliczyć wynik końcowy czyli wskaźnik C/WK należy cenę, po której możemy kupić akcję w dniu obliczania wskaźnika podzielić przez wyliczoną wcześniej wartość księgową przypadającą na jedną akcję.

Interpretacja wskaźnika C/WK

Najprościej ujmując, wskaźnik ten pokazuje nam, na ile inwestorzy wyceniają wartość spółki. Wartość C/WK mniejsza od 1 jest uznawana za niedowartościowanie spółki (ma ona potencjał wzrostu w długim terminie), natomiast im wyższa wartość (np. powyżej 3), tym większa powinna być nasza ostrożność przy zakupie tych akcji. Będzie to bowiem oznaczało, że papiery stają się przewartościowane. W naszych wyliczeniach tego wskaźnika może się również zdarzyć, że C/WK przyjmuje wartość ujemną. Oznacza to, że analizowana spółka ma więcej długów niż aktywów, co jest wyrazem poważnych tarapatów finansowych grożących bankructwem.

Czy wskaźnik C/WK jest złotą regułą?

Niestety, nie ma żadnej gwarancji, że niski wskaźnik ceny do wartości księgowej przyniesie nam ponadprzeciętny zysk z naszej inwestycji. Gdyby tak było, każdy z nas nie miałby problemu w wyborze najatrakcyjniejszych spółek notowanych na GPW. Jak każdy wskaźnik, ma on swoje niedoskonałości. Pierwszym problemem w jego wykorzystywaniu jest kapitał własny (wartość księgowa), który jest podawany w sprawozdaniach finansowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej część spółek notowanych na giełdzie podaje nierzetelne wyceny swoich aktywów (np. zawyżona wartość posiadanych nieruchomości czy też mocno naginana wycena wartości niematerialnych i prawnych). Często się zdarza, że tego typu spółki regularnie aktualizują wartość swoich środków trwałych. Drugą kwestią jest to, że wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, czy wskaźnik C/WK konkretnej spółki znajduje się powyżej czy poniżej średniej. Trudno jest bowiem porównywać cenę do wartości księgowej dla spółki przemysłowej i informatycznej pomimo tego, że posiadają one bardzo zbliżone zyski. Jak wiadomo ta pierwsza posiada większy majątek (maszyny, nieruchomości) niż ta druga. Wskaźnik C/WK nie jest również przydatny do analizy większości spółek (startupy) notowanych na rynku NewConnect.

Pomimo tych kilku wad, omawiany w powyższym artykule wskaźnik C/WK jest niezwykle pomocnym narzędziem w procesie wyboru spółki pod kątem długoterminowych inwestycji. Badania prowadzone np. przez biura maklerskie czy też opinie takich inwestorów jak Benjamin Graham dowodzą, że spółki z niską wyceną wskaźnika cena do wartości księgowej, odnoszą większe wzrosty kursu swoich akcji, niż pozostałe spółki notowane na giełdzie.